Om NEX - Hållbarhet

NEX Travel - Hållbarhet

NEX Travel levererar heltäckande rese- och reseadministrativa tjänster till nordiska företag. Med vår kompetens hjälper vi företag att hitta enkla och kostnadseffektiva lösningar för möten och reserelaterade tjänster.

I detta ingår även miljöutveckling och arbete för långsiktigt hållbarhetsarbete i samband med resandet.

Vårt hållbarhetsarbete innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling; ekonomi, miljö och socialt ansvarstagande. Det handlar om att ta ett långsiktigt ansvar i det dagliga arbetet. Hög moral och god affärsetik liksom hänsyn till våra intressenters krav och förväntningar är centrala delar i vår verksamhet och i våra affärsrelationer. Vi efterlever lagar och internationella normer och arbetar aktivt för att kontinuerligt förbättra våra tjänster och vårt hållbarhetsarbete.

Vi följer också FN Global Compacts principer för mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

NEX Travel ska:

 • Informera och stimulera kunder, medarbetare och leverantörer till engagemang och delaktighet i vårt hållbarhetsarbete.
 • Sträva efter långsiktiga och ömsesidigt fördelaktiga relationer med kunder, leverantörer och samarbetspartners.
 • Via ett processorienterat arbetssätt säkerställa att de resor och tjänster som våra kunder beställer är korrekta, levereras i tid och motsvarar krav och förväntningar.
 • Sträva efter att samarbeta med leverantörer och partners som tar ett miljömässigt och socialt ansvar.
 • Underlätta för kunden att välja alternativ med låg miljöbelastning och utan negativ påverkan på sociala förhållanden.
 • Aktivt arbeta för att minimera miljöpåverkan från vår interna verksamhet vilket bl.a. innefattar effektiv användning av energi, papper och andra resurser, beakta miljöaspekter vid inköp och resor samt ha en effektiv källsortering av avfall.
 • Skapa förutsättningar för att attrahera, behålla och utveckla medarbetare genom ett aktivt arbete med god hälsa, jämställdhet, mångfald och kompetensutveckling

Miljöansvar / Miljöutveckling

Omsorg om vår livsmiljö är en viktig fråga och miljöarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del av vår verksamhet. I och med att NEX resebyrå inte producerar resor utan förmedlar dem, har vi begränsade möjligheter att påverka produkternas miljöhänsyn. Men som ett led i miljöarbetet är det en självklarhet att vi prioriterar nära samarbete med leverantörer och partners som är lika angelägna om miljön som vi är.

Vårt miljöarbete formuleras i följande tre övergripande miljömål: 

 • Vi ska underlätta för kunden att välja miljövänliga alternativ i reseprocessen
 • Vi ska samarbeta med miljömedvetna leverantörer och partners
 • Vi ska ge stöd åt våra medarbetares engagemang och kunskap i miljöfrågor

Vi ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning på våra arbetsplatser. NEX resebyrå ser som sin uppgift att bedriva verksamheten så att miljön skyddas i möjligaste mån, att råvaror och energi används på ett så effektivt sätt att vi aktivt bidrar till en bättre miljö, till exempel 

 • köpa grön el märkt med Bra Miljöval 
 • ha en miljömedveten resepolicy
 • undvika engångsartiklar
 • källsortera pappers- och miljöavfall
 • arbeta aktivt med att minimera pappershanteringen genom att ställa ut elektroniska dokument såsom elektroniska biljetter och fakturor
 • stimulera kunder och medarbetare till engagemang och delaktighet i miljöfrågor genom exempelvis miljöseminarier och miljötips

Klimatneutralisering för kunder.

Vi erbjuder våra kunder möjligheten att klimatneutralisera sina resor via vårt samarbete med Tricorona Climate Partner, som är en stor aktör på den internationella marknaden med lång erfarenhet av koldioxidminskningsprojekt. De använder enbart projekt som är certifierade under Kyotoprotokollets CDM-ramverk och erbjuder därmed en klimatneutraliseringstjänst av högsta kvalitet, som är både spårbar och har bevisad miljönytta.